ឯកជនភាព

គោលនយោបាយរបស់ Khmer Tomorrow គឺត្រូវគោរពឯកជនភាពរបស់អ្នកដែរទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលយើងអាចប្រមូលបានតាមរយៈគេហទំព័រ https://khmertomorrow.com/ និងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលយើងគ្រប់គ្រងឬប្រតិបត្តិការ។

យើងគ្រាន់តែស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែល យើងត្រូវការវាដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ យើងប្រមូលវាដោយមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ ដោយមានការទទួលដឹងនិងការយល់ព្រមពីអ្នក។ យើងក៏បានប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងពីមូលហេតុដែលយើងប្រមូលវានិងរបៀបប្រើវា។ 

យើងរក្សាទុកតែព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដរាបណាចាំបាច់ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ ទិន្នន័យដែលយើងរក្សាទុកយើងនឹងត្រូវបានការពារតាមមធ្យោបាយ ដែលអាចទទួលយកបានក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីការពារការបាត់បង់ ក៏ដូចជាការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការបង្ហាញ ការថតចម្លង ការប្រើប្រាស់ ឬ ការកែប្រែ។  

យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈបុគ្គលទេ លើកលែងតែពេលដែលតម្រូវដោយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ។ 

គេហទំព័ររបស់យើងអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រខាងក្រៅ ដែលមិនដំណើរការដោយពួកយើង។ សូមជ្រាបថាយើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារ និងការអនុវត្តរបស់គេហទំព័រទាំងនេះទេ​ ហើយក៏មិនអាចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះគោលការណ៍ឯកជនរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេដែរ។ 

អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការបដិសេធសំណើរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក តែយើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មដែលពេញលេញបានដែរ។ 

ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកការអនុវត្តរបស់យើង ជុំវិញភាពឯកជននិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀបដែលយើងដោះស្រាយ ទិន្នន័យអ្នកប្រើ និង ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសូមទាក់ទងមកយើង។ 

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយ ដោយកាលៈទេសៈណាមួយ ដែលអាចប្រែប្រួលនាពេលអនាគត ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

Privacy

It is Khmer Tomorrow’s policy is to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, https://khmertomorrow.com/, and other sites we own or operate.

We only ask for personal information when we truly need it to provide a service to you. We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we’re collecting it and how it will be used.

We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service. What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

We don’t share any personally identifying information publicly, except when required to by law.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy policies.

You are free to refuse our request for your personal information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services.

Your continued use of our website will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information. If you have any questions about how we handle user data and personal information, feel free to contact us.

We reserve the rights of modifying the policy due to our circumstances that may vary in the future without notice.

ចែកបន្ត