ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់៖

គេហទំព័រ Khmers Tomorrow ដែលមានគេហទំព័រ www.khmertomorrow.com គឺជាការងាររក្សាសិទ្ធិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Khmers Tomorrow។​ លក្ខណៈមួយចំនួននៃគេហទំព័រនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធានការបន្ថែម។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះកំណត់នូវដែលស្ថិតនៅក្រៅផ្លូវច្បាប់ ដែលត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ទៅលើគេហទំព័រ។ តាមរយៈការចុះចូលទស្សនាគេហទំព័រ អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបានយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណ ដែលមិនអាចផ្ទេរបាន និងមិនផ្តាច់មុខក្នុងការដកហូតសិទ្ធិ និងមានកំណត់ដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័រនេះ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

សិទ្ធិនានាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយទៅអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ គឺជាកម្មវត្ថុនៃការដាក់កម្រិតដូចតទៅនេះ: (ក) អ្នកមិនត្រូវចូលទៅកាន់គេហទំព័រដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រស្រដៀងគ្នាឬប្រកួតប្រជែង និង (ខ) បើគ្មានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រអាចត្រូវបានថតចម្លង ផលិតចែកចាយ បោះពុម្ពផ្សាយដាក់បង្ហាញឬបញ្ជូនតាមទំរង់ណាមួយ ឬ តាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយ លើកលែងតែមានការចង្អុលបង្ហាញការចេញផ្សាយនាពេលអនាគត ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬ ការបន្ថែមមុខងារផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ នឹងត្រូវអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ រាល់ការរក្សាសិទ្ធិ និង​សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត​​ ដែលមានកម្មសិទ្ធិលើគេហទំព័រត្រូវតែរក្សាទុកនៅលើច្បាប់ចម្លងទាំងអស់។

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែផ្អាក ឬ បញ្ឈប់ព័ត៌មានលក្ខណៈពិសេសនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក។ អ្នកបានយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគីទីបីណាមួយចំពោះការផ្លាស់ប្តូរការរំខាន ឬ ការបញ្ចប់គេហទំព័រឬផ្នែកណាមួយឡើយ។

បណ្តាញភ្ជាប់ និង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី៖

គេហទំព័រនេះអាចមានបណ្តាញភ្ជាប់ ឬ ទំរង់ផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ភាគីទីបីនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីទាំងនេះ។ នៅពេលអ្នកចុចលើបណ្តាញភ្ជាប់របស់ភាគីទីបីណាមួយ និង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក្ខខណ្ឌ និ ងគោលនយោបាយរបស់ភាគីទីបីត្រូវបានអនុវត្តរួមទាំងការអនុវត្តភាពឯកជន និង ការអនុវត្តការប្រមូលទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបី។

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការប្រើប្រាស់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ក្រោមជម្លោះ និង​​ កាលៈទេសៈក្រោមផ្លូវច្បាប់។

អំពីការរក្សាសិទ្ធិ និង ពាណិជ្ជសញ្ញា៖

ការថតចំលង© ត្រូវបានរក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។ រាល់ពាណិជ្ជសញ្ញា ស្លាកសញ្ញា សេវាកម្ម និង មាតិកា ដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ និង កម្មសិទ្ធិរបស់យើង​ ឬ របស់ភាគីទីបី។ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើង ឬ ការយល់ព្រមពីភាគីទីបីដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិនៃកម្មវត្ថុ។

Terms of Use

The Khmers Tomorrow website located at https://khmertomorrow.com is a copyrighted work belonging to Khmer Tomorrow. Certain features of the Site may be subject to additional rules.

These Terms of Use designated the legally binding terms and conditions that oversee your use of the platform. By logging or visiting the site, you are being confirmed that these terms and you represent that you have the authority and capacity to be aware of these terms.

Access to the Site

Company grants you a non-transferable, non-exclusive, revocable, limited license to access the Site solely for your own personal use.

The rights approved to you in these Terms are subject to the following restrictions: (a) you shall not exploit the Site in any means; (a) you shall not access the Site in order to build a similar or competitive website; and (d) except as expressly stated herein, no part of the Site may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means unless otherwise indicated, any future release, update, or other addition to functionality of the Site shall be subject to these Terms.  All copyright and other proprietary notices on the Site must be retained on all copies thereof.

Company reserves the right to modify, suspend, or cease the Site’s information, features, and terms of use with or without notice to you.  You approved that Company will not be responsible for any third-party for any change, interruption, or termination of the Site or any part.

Third-Party Links and Advertisements

The Site may contain links or other forms of advertisement, for third-parties as the company provides access to these Third-Party Links and Advertisements. When you click on any of the Third-Party Links and Advertisements the applicable third party’s terms and policies apply, including the third party’s privacy and data gathering practices.

The company reserve all rights to use the Terms of Use under disputes and lawful circumstances.

Copyright/Trademark Information

Copyright ©. All rights reserved.  All trademarks, logos and service and contents displayed on the Site are our property or the property of other third-parties. You are not permitted to use these properties without our prior written consent or the consent of such third party which may own.

 

 

ចែកបន្ត